Skip to main content

Polityka prywatności

Polityka prywatności ONECASE

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) zamieszczamy poniżej klauzulę informacyjną o następującej treści:

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: onecase.pl. Administratorem strony onecase.pl jest kancelaria ONECASE Radca Prawny Maciej Żakiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 lok. 201.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w tym m. in. imienia, nazwiska, adresu, adresu internetowego, numeru telefonu jest ONECASE Radca Prawny Maciej Żakiewicz, ul. Grażyny 15 lok. 201, 02-548 Warszawa. Właścielem kancelarii i strony jest Maciej Żakiewicz.

Administrator nie wyznaczył swojego przedstawiciela, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. a) RODO, ani inspektora ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. b) RODO.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO w celu i na podstawie co najmniej jednego z następujących przepisów: art. 6 ust.1 lit. a), b), c), d) i f) RODO, a więc:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 3 RODO Administrator informuje, że nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innymi niż cel, w którym dane te zostały zebrane.

Wiadomości przesyłane na skrzynki pocztowe w domenie @onecase.pl

Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych we wszelkich wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem witryny https://onecase.pl oraz przesyłanych do i ze skrzynek pocztowych w domenie @onecase.pl, w tym danych takich jak m.in. imię, nazwisko, adres email ich adresatów jest kancelaria ONECASE Radca Prawny Maciej Żakiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 lok. 201. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizowania bieżącej korespondencji oraz ewentualnej odpowiedzi na treść przekazanego nam zapytania. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes oparty na możliwości komunikowania się z Państwem.

Do każdej wiadomości, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dołączona jest informacja o ochronie danych osobowych wraz z linkiem do niniejszej strony, na której opublikowana jest klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Formularz kontaktowy

Wysłanie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych. Dane, które należy lub można uzupełnić to imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu i email. Dane osobowe udostępnione Kancelarii traktowane są jako ściśle poufne. Dane osobowe użytkowników strony zawarte w formularzu kontaktowym przetwarzane są przez administratora wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług i w celu wskazanym w formularzu kontaktowym.

Ciasteczka

Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii, które są małymi plikami lub kawałkami tekstu, które są pobierane na urządzenie, gdy odwiedzający uzyskuje dostęp do strony internetowej lub aplikacji. Aby uzyskać informacje na temat przeglądania plików cookie zrzuconych na Twoje urządzenie, odwiedź stronę Ghost.io

Te funkcjonalne i wymagane pliki cookie są używane zawsze i pozwalają Ghost.org, naszej platformie hostingowej, bezpiecznie obsługiwać tę stronę internetową dla Ciebie.

Te analityczne i wydajnościowe pliki cookie są wykorzystywane na tej stronie internetowej, jak opisano poniżej, tylko wtedy, gdy potwierdzisz nasz baner dotyczący plików cookie. Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie służące do analizy i wydajności w celu wyświetlania ruchu na stronie, aktywności i innych danych.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Witryna korzysta z usługi Google Analytics w celu zbierania i analizowania danych dotyczących ruchu na stronie. Polityka prywatności usługi Google Analytics dostępna jest tutaj https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Z kim dzielimy się danymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. e) RODO Administrator danych osobowych oświadcza, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające, w tym m.in. podmiot, który prowadzi sprawy rachunkowe i podatkowe Administratora i pełni względem niego rolę podmiotu przetwarzającego, podmioty utrzymujące infrastrukturę IT.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) RODO Administrator danych osobowych informuje Panią/Pana, że udostępnienie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy oraz wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim obowiązków rachunkowych i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. W przypadku gdy odmówi Pani/Pan podania danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy staje się niemożliwe.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a ) RODO Administrator danych osobowych informuje, że przechowuje Pani/Pana dane osobowe od chwili ich pozyskania do najodleglejszego momentu, w którym następuje wykonanie umowy i dopełnienie przez Administratora wszelkich wynikających z jej zawarcia obowiązków, w tym m.in. obowiązków rachunkowych i innych wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO Administrator danych osobowych informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest Pani/Pan uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz do uzyskania informacji na temat ich przetwarzania;
 • zgodnie z art. 16 RODO prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 • zgodnie z art. 17 RODO prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych;
 • zgodnie z art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania;
 • zgodnie z art. 20 RODO prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które Pani/Pan dostarczył Administratorowi, oraz prawo przesłania tych danych osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;
 • zgodnie z art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pan sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza RODO;
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli ma Pan/Pani konto użytkownika albo dodał/ła komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Twoje dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem w Sprawach Związanych z Ochroną Danych Osobowych Administrator informuje, że wszelkie żądania i pytania w kwestii Pani/Pana uprawnień wynikających z RODO można kierować do Administratora na adres e–mail: kontakt@onecase.pl

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Strona szyfrowana jest Certyfikatem SSL, którego wystawca gwarantuje, że dane przesyłane do i ze strony https://onecase.pl są szyfrowane i pochodzą od lub są przesyłane do administratora. Nie ponosimy odpowiedzialności za ujawnienie danych w trakcie transmisji. Każda osoba korzystająca ze strony https://onecase.pl robi to na własną odpowiedzialność.

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Nie zbieramy i nie otrzymujemy danych od stron trzecich.

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 2 lit. f) RODO Administrator informuje, że w związku z Pani/Pana danymi nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji

Dodatkowo informujemy, że jako radcowie prawni i adwokaci jesteśmy zobowiązani do przestrzegania tajemnicy zawodowej określonej w przepisach prawa.